داشتن مغز ، دلیل قطعیبرای انسان بودن نیست !پسته و گردو هم مغز دارند !برای انسان بودن باید شعور داشت !کانال هویج