#داستان_شب… هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید روزی مرد روستایی با پسرش از ده روانه ی شهرشدند. مقداری راه که رفتند یک نعل پیدا کردند. مرد روستایی به پسرش گفت: نعل را بردار که به کار می خورد. پسر جواب داد: این نعل آهنی به زحمت …

#داستان_شب… هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید روزی مرد روستایی با پسرش از ده روانه ی شهرشدند. مقداری راه که رفتند یک نعل پیدا کردند. مرد روستایی به پسرش گفت: نعل را بردار که به کار می خورد. پسر جواب داد: این نعل آهنی به زحمت …