داریوش ارجمند اخر حرفای روحانی پا میشه میگه افتاااااااااد؟#تحلیفArtikal @Kafiha