. دادستان تهران:برخی در جریان خودکشی سیدامامی فرافکنی و تشکیک می‌کنند/دخالت در پرونده قضایی دارای اشکال است جعفری دولت آبادی: