خیلى طول میکشه تا بفهمى عشق رُزهاى قرمز و شام تو رستوران گرونقیمت نیست ! عشق مسیجاى فدایت شوم نیست ! عشق اینه که نصف سیب زمینى سرخ کرده ت رو بدى بهش وقتى گشنه ش نیست و خودت گشنته ! عشق اینه که چهار صبح بیدار بشى و جا شو رو تخت درست کنى که نیفته پایین