خوشبختی یعنی اربعین کربلا باشی

خوشبختی یعنی اربعین کربلا باشی ، خوشبختی یعنی اربعین کربلا باشی

اربعین حسینی امام حسین بین الحرمین حضرت ابوالفضل کربلا