خواهــرانی دارم بهتراز برگ هــای گل یــاس… خواهـــرانی دارم زلال تر ازآب چشمه…