خلاقیت یک شهروند شیرازی در یکی از مناطق محروم شیراز در ایجاد فضای سبز در کوچه@rroga