خسرو حیدرى از با تجربه هاى استقلال و یکى از ستون هاى اصلى آبى پوشان