خزان به لطف تو چشم و چراغ تقویم است که دیدن تو در این فصل اتفاق افتاد … #حسین_منزوی