خروج ترامپ از سازمان ملل پس از سخنرانى که در آن به شدت به ایران حمله کرد.