خدا

خدا ، خدایا ، خدایا شکرت ، خداحافظ ، خدايا ، خداداد عزیزی ، خدایا خستم ، خدايا كمكم كن ، خداحافظ رفیق ، خداحافظ گاری کوپر ، خدا

عکس های پیشنهادی:

مذهبی