خدایا! در آخرین صبح سال به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن به قلبمان مهربانی به روحمان آرامش به زندگیمان محبت ببخش صبحتون بخیر ‌