خدایا بخشش و بخشیدن رو توی قلب بنده هات حک کن. به هممون ظرفیت داشتن بهترین هارو بدهخدایا خودت از اون بالا مراقب هممون باش!#آمین