خدایاآسمانت متری چند؟؟؟دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد.!!