خدایش خدا قوت عملیات حفارى زیر آفتاب ۶٠ درجه . #اهواز #خوزستان #نفت #حفارى #ایران #گرما #آفتاب #خورشید