خداوند روزی دهنده است

خداوند روزی دهنده است ، خدا روزی دهنده است ، خداوند رزاق و روزی دهنده است ، خداوند روزی دهنده است

پرنده مذهبی