خداوند روزی دهنده است

خداوند روزی دهنده است ، خدا روزی دهنده است ، ایا خداوند روزی دهنده است ، ایا خدا روزی دهنده است ، خداوند رزاق و روزی دهنده است ، خداوند روزی دهنده است

عکس های پیشنهادی:

پرنده مذهبی