خداونداامروز به فرشتگانت بسپارسبدی پر ازلبخند و شادیسلامتی و تندرستیبرکت و روزی فراوانبرای دوستانم به ارمغان بیاورند…امروزتون پراز خبرهای خوب خوب┅┅❅❈❅┅┅➥