خدارو شکر شرکت نفت دست به کار شده و فردا خودم هم یه سر بهشون میزنم حتما و هر کمکى از دستمون بر میاد انجام میدیم ! آستان هم که مثل همیشه اول از همه کمک رسانى رو شروع کرده و برنامه هاى بزرگى دارن ، بچه هاى سپاه رو پرسیدم از دوستانى که داشتم همه در تکاپ

خدارو شکر شرکت نفت دست به کار شده و فردا خودم هم یه سر بهشون میزنم حتما و هر کمکى از دستمون بر میاد انجام میدیم ! آستان هم که مثل همیشه اول از همه کمک رسانى رو شروع کرده و برنامه هاى بزرگى دارن ، بچه هاى سپاه رو پرسیدم از دوستانى که داشتم همه در تکاپ