خداجووونم…….بنده هات بدجور دلمو له کردن….خیلی تنهام خداییییی خداجووونم….