خانواده ما که جونم براشون میره.. @behnazbakhtiarii برادرای عزیزم بهروز و بهزاد دردتون به جونم…که این روزها هردو مریض هستید و روتخت بیمارستان…..من نباشم الهی که شما مریض بشید