خارج کردن تومور 6 کیلویی ازبدن خانم جوان طبسی @parsinehnews