حضور محمد نوازی در یک بازی خیریه در شهرستان تنکابن