حسین هدایتی:فایل صوتی طارمی را هم دارم که پول را برای ریزه اسپور گرفت۸۰۰میلیون گرفتند که کاوه رضایی رابخرند،اما نه کاوه راخریدند و نه پول مرا پس دادند