حرف برای گفتن زیاد بودوقت کمبوسیدمت…(روز جهانی بوسه)@AkhbareFori