حرف از الفبای باستانی اورخون معادل (k) در آرم باشگاه قشقایی پیوند با سنت اجدادی . . . . . . . قشقایی ترک اورخون ایران باستان فوتبال شیراز iran qsshqai kaşkay ghashghaei qashqaei iran orhun buzkurt altay shamanism shemen @ojaagh @az

حرف از الفبای باستانی اورخون معادل (k) در آرم باشگاه قشقایی
پیوند با سنت اجدادی
.
.
.
.
.
.
. قشقایی
ترک اورخون ایران باستان فوتبال شیراز
iran qsshqai kaşkay ghashghaei qashqaei iran orhun buzkurt altay shamanism shemen
@ojaagh @az