حال و روز یک عدد لنگی بعد از اینکه میفهمه جباری مصدوم نیست و از همه آماده تره