جیمز کوک کاشف استرالیا 1779 از بومیان نام حیوانی عجیبی را که دید پرسید آنها گفتند کانگورو بعدها مشخص شد کانگورو به زبان بومیان استرالیایی یعنی نمیفهمم چه میگویی…