جیم کرى : امیدوارم همه ى شما ثروتمند و معروف بشید و به همه ى رویاهاتون برسید و بفهمید که این جواب چیزى که دنبالش بودید نیست ! چیزى که دنبالشى خریدنى نیست ! ١٠