جوکر: اگه توی ماری تخصص داری هیچوقت اونو مجانی انجام نده.