جورى شده که همه هم دروغ میگن و هم راست !! تو هر سمتى باشى فحش میخورى !! عجیب نیست !! دلایلشو میدونم و بارها گفتم امّا کسى نشنید !! امّا در میان این هواى سم آلود تو آسوده بخواب محبوب من ✋