. جمع عاشقان اتومبیلرانی ، حتی در روز قبل مسابقه از صبح تاشب در پیست هستند وگاهی فراموش میکنند غذا خوردن هم واجبه ، اینو میگن عشق واقعی به ورزشی زیبا، پرتحرک، سراسر هیجان ، من هنوزم از دیدن مسابقات اتومبیلرانی مثل جونیهام لذت میبرم وپا به پای نسل جوا