جایزه نوبل صلح به نادیه موراد دختر ایزدی تعلق گرفت که در سنجار توسط داعش ربوده شد و ۳ سال به صورت برده اسیر داعش بود.