جانمی جان.یارتویی نفس نویی مونس وغم خپار تویی نارنگێ جــانـ