. . جام جهانی بود، فتاده بودیم تو یه گروه سخت ‌گروه مرگ! کل دنیا یه طرف ایران یه طرف قرعه به نام جوونامون افتاد. گل کاشتند؛خون دادند…