جالب ملت ایران دولت حرف دل حرف کردستان سرپل ذهاب زلزله