عکس تپه نمک در دریا

عکس های پیشنهادی:

دریاچه شور دریای شور نمک در آب نمک دریایی