عکس تپه نمک در دریا

دریاچه شور دریای شور نمک در آب نمک دریایی