تپه ماهور های هزاردره؛ . روستای گچی سو بالا، شهرستان کلاله، استان گلستان .