تو نفـــــــــس های منی ، دور نشو بهتـــــــــر از جان و تنی، دور نشو بسته ام دل به گلســــــتان رخت تو که خــــود مریمی و یاسمنی دور نشو…