تو این روایت ننوشته بود اگه پسره بد بود اگه دیوونه بود اگه تتو داشت !! نوشته همه ى آدما حق زندگى و کار دارن … !! همه ى آدما !! شماره هفت بیداره