توپ طلا رونالدو یا مسی

توپ طلا مسی یا رونالدو ، توپ طلا های مسی بیشتر است یا رونالدو ، مسی بیشتر توپ طلا داره یا رونالدو ، توپ طلا رونالدو یا مسی

ballon dor messi توپ طلا رونالدو عمرمونی مسی