توصیه پزشڪی بسیار مهم به هیچ وجه بادام نارس(چاقاله بادام) و آلوچه نارس(گوجه سبز) را خصوصا وقتی با سدیم ڪلراید (نمڪ طعام) ترڪیب میشود مصرف نڪنید، صبر ڪنیــن منـــم بــیام توروخـــــدا..