تنها یه چیز میخوام !! #قهرمانى … ! البته میدونم که با اونم نمیشه در دهن این جماعت و بست !! ولى #قهرمانى رو واسه در دهنشون نمیخوام !! واسه بیدار شدنشون و تموم شدن بدبختیاشون تو جهان سوم میخوام !! به حق همین شبا میبینمتون