تمرین نوبت صبح فردا ساعت ١٠:٣٠ دقیقه در سالن وزنه و پس از آن در زمین چمن پیگیرى خواهد شد