#تمام_گل_های_نرگس را #بو می کشم تا #شاید در فراق #تو#تسکین شوند