تمام شبهاےعالم رابگردندزیباترازشبیڪه وقت خواببه ماه لبخند میزنینیستالهےلبخندمهربانت رانشانمان بده تارستگَارشویمشبتون بخیرخوابتون آسوده