تلنگر به مسئول عجیب غریبی موج میزنه تو این عکس ✍محمد رضا و فاطمه، فرزندان شهید ناصری از قم … ✍مزار شهید که بعد از چند ماه هنوز حتی نشانه گذاری هم نشده است..