#تلنگرمتاسفانه یه عده هنوز نمیدونن احترامی ک بهشون میذاری از شخصیت خودته نه کمالات اونا!