تقدیر دکتر جهانگیرى از سازمان میراث #فرهنگى در خصوص ثبت شهر یزد در میراث جهانى یونسکو: