تعدادى از شهروندان نمونه ى اهواز در اقدامى زیبا و داوطلبانه در دسته و هیئت هاى عزادارى حاضر و از همه دعوت کردن حرمت زمین را نگه داریم و زباله خود را بر زمین نریزیم درود بر شما عکس از پیج: پویش محیط زیستى سفیران سبز زمین @safiran_sabz . #ایران #خوزستا

تعدادى از شهروندان نمونه ى اهواز در اقدامى زیبا و داوطلبانه در دسته و هیئت هاى عزادارى حاضر و از همه دعوت کردن حرمت زمین را نگه داریم و زباله خود را بر زمین نریزیم
درود بر شما
عکس از پیج:
پویش محیط زیستى سفیران سبز زمین
@safiran_sabz
.
#ایران #خوزستا